به نام خدا

 

نمونه سوالات تستی و تشریحی شیمی سال دوم دبیرستان  


1- جنس اشعه آلفا و اشعه بتا چيست؟

1) آلفا الکترون و بتا پروتون

 2) آلفا هسته هليم و بتا الکترون

3) آلفا هليم دو بار مثبت و بتا پروتون

4) آلفا امواج الکترو مغناطيسي وبتا الکترون


2- اوربيتال ۱s اتمهاي هيدروژن و هليم از چه نظر با هم تفاوت ندارد؟

1) اندازه شعاع 2) تراکم ابر الکتروني 3) تعداد الکترون 4) شکل ابر الکتروني

3- عدد جرمي عنصري 45 و تفاوت تعداد نوترون و پروتون هاي هسته آن برابر 3 است اين عنصر در کدام دوره از جدول تناوبي جاي دارد؟ 1) دوم 2) سوم 3) چهارم 4) پنجم


4- کدام عدد اتمي به عنصري مربوط است که تعداد الکترون هاي آخرين لايه آن بيشتر است؟


1) 13 2           ) 14                  3) 15                 4) 19


5- عدد جرمي عنصري 32 است اگر تعداد پروتون و نوترون آن برابر باشد عدد اتمي آن کدام است؟


1) 16           ۲) 32                  ۳) 15                  4) 17


6- Cl داراي دو ايزوتوپ است که عدد جرمي آنها 32 و 37 مي باشد ايزوتوپ سنگين چند نوترون دارد؟


1) 17             2) 20                   3) 18                  4)37


7- يون M دو بار مثبت در لايه M خود 8 الکترون دارد عدد اتمي عنصر M کدام است؟


1) 16               2) 12                  3) 20                    4) 8


8- کدام يک از مدل هاي اتمي زير طرح کاملتري را براي ساختار اتم وآرايش الکتروني آن ارائه مي دهد؟


1) دالتون             2) بور                 3) رادرفورد             4) اوربيتالي


9- ناحيه معيني از فضاي اطراف هسته که بيشترين احتمال حضور الکترون را دارد چه ناميده مي شود؟


1) لايه الکتروني       2) سطح مرزي     ۳) تراز انرژي             4) اوربيتال اتمي


10- در مدل اتمي بور ، در مداري که با n=4 مشخص مي شود حداکثر چه تعداد الکترون به دور هسته در حال گردش است؟


1) 2                    2) 8                  3)  18                    4) 32


11- کدام مطلب در مورد تراز انرژي d3 نادرست است؟


1) با 10 الکترون کاملا پر مي شود              2) در اتم Fe26 قبل از تراز S4 پر مي شود


3) در اتم K19 سطح آن از تراز S4 بالاتر است              4) داراي پنج اوربيتال


12- يون x سه بار منفي در لايه M خود 8 الکترون دارد عدد اتمي عنصر x کدام است ؟


1) 16                    2) 12                3) 20                    4) 15


13- آرايش الکتروني لايه ظرفيت عنصر Sn 50 کدام است؟


1) 5S2; 5P2 2) 5S2; 5P1 3) 4d10, 5S۲4)  4d3 ; 5S2


14- در کدام دو عنصرآخرين تراز الکتروني اشغال شده نيمه پر است؟


29Cu,27Co(4 27Co,25Mn (3 30Zn,25Mn(2 25Mn,24Cr(1


15- کدام گزينه با مدل اتمي بوهر سازگار نيست؟


1) در اتم هسته اي وجود دارد با بار مثبت 2) مدار دوم حداکثر 8 الکترون دارد


3) الکترونها در مدارهاي مشخص بدور هسته در حال گردشند 4) الکترونها در گردش بدور هسته ايجاد ابر الکتروني مي کنند


16- حداکثر تعداد الکترونهايي که يک اوربيتال در زير لايه d3 در خود جاي مي دهد کدام است؟


1) 2 2) 10 3) 5 4) 1


17- پس از پر شدن تراز s4، الکترون اضافي اتم ها در کدام تراز فرعي انرژي آن ها جاي مي گيرد؟


2) 4P 3) 4d 4) 4f 1) 3d


18- کتاب شيمي دان شکاک از چه دانشمندي است؟


1) جان دالتون 2) ارسطو 3) رابرت بويل 4) جوزف تامسون


19- تالس فيلسوف يوناني کدام مورد زير را عنصر اصلي سازنده جهان هستي مي دانست؟


1) آتش 2) آب 3) خاک 4) باد


20- کداميک از عناصر اربعه ارسطو نمي باشد؟ 1) آتش 2) هوا 3) باد 4) خاک


21- مطابق نظريه اتمي تامسون جرم اتم به تعداد ………. آن بستگي دارد؟ 1) پروتون 2) نوترون 3) هسته 4) الکترون


22- کدام پرتو زير مي تواند از ورقه آلومينيومي عبور کند؟ 1) آلفا 2) بتا 3) گاما 4) کاتدي


23- تعداد جهش هاي بزرگ در انرژي هاي يونش متوالي کدام دو عنصر يکسان است؟


17C, 11D (4 17C,9A(3 20B,17C(2 20B,9A(1


24- سومين انرژي يونش کدام يک از عناصر زير بيشتر است؟


1) B5 2) Be 4 3) Na 11 4) Ba 56


25- لايه هاي الکتروني M و L در کدام مورد زير مانند يکديگرند؟


1) تعداد اوربيتال 2) تعداد اوربيتال هاي S و P 3) داشتن تراز d 4)سطح انرژي


26- در بين 36 عنصر اول جدول تناوبي چند عنصر با آرايش اوربيتاليnS1 وجود دارد؟


1) 3 2) 4 3) 5 4) 6


27- آرايش الکتروني لايه ظرفيت عنصري به5 p 5ختم مي شود عدد اتمي اين عنصر کدام است؟


1) 53 2) 35 3) 85 4) 25


28- تعداد اوربيتال نيمه پر در اتم کدام عنصر در حالت پايه بيشتر است ؟


1) A 24 2) B25 3) 33D 4) E 35


29- در عنصر شماره 56 جدول تناوبي کدام تراز فرعي در حالت عادي فاقد الکترون است؟


1) 6s 2) 4f 3) 4d 4) 5P30- آرايش الکتروني A دوبارمثبت به d83 ختم مي شود آرايش الکتروني عنصر بعد از آن چگونه است؟


1) 3d10; 4S 2 2)3d8; 4S 2 3) 3d9; 4S 2 4) 3d10; 4S 1


31- عدد جرمي عنصري (2z+3) است. تعداد نوترونهاي آن کدام است؟( Z = عدد اتمي )


1)Z+1 2) Z + 2 3) Z + 3 4) Z – 3


32- مطالعه روي پرتو ............ عنصرهاي گوناگون باعث کشف عدد اتمي شد.


1) x 2) گاما 3) بتا 4) آلفا


33- نوترون توسط کدام دانشمند کشف شد؟ 1) تامسون 2) رادرفورد 3) چادويک 4) بونزن


34- طيف بين از طراحي کدام دانشمند است؟


1) بونزن 2) بوهر 3) چادويک 4) دالتون


35- شکل اوربيتال تعيين کننده کدام ويژگي الکترون در فضاي اطراف هسته است؟


1 ) سرعت الکترون 2) جهت حرکت الکترون 3) اسپين الکترون 4) احتمال حضور


36- وقتي تعدادي اوربيتال با انرژي ...... موجود باشد درابتدا هر يک از اين اوربيتالها به وسيله .... الکترون با اسپين ..... اشغال مي گردد. 1) متفاوت – دو – همسو 2) يکسان – دو – ناهمسو


3) يکسان – يک – همسو 4) متفاوت – يک – ناهمسو


37- کدام مقايسه زير در مورد حد اکثر گنجايش يک اوربيتال در لايه هاي s,p,d,f صحيح است؟


1) f > d > p > s 2) f < d < p < s 3) f = d = p = 7S 4) f = d = p =s


38- کدام دو پرتو داراي بار الکتريکي همنام مي باشند؟ 1) آلفا و بتا 2) بتا و گاما 3) آلفا و کاتدي 4) بتا و کاتدي


39- هدف رادرفورد در آزمايش بمباران ورقه نازک طلا با ذره هاي آلفا کداميک از موارد زير است؟


1) بررسي خواص اشعه کاتدي 2) بررسي خواص اشعه راديو اکتيو


3) تعيين موقعيت بارهاي مثبت و منفي در اتم 4) بررسي انحرافهاي يونهاي مثبت در ميدان مغناطيسي


40- ايزوتوپهاي يک عنصر در کدام مورد زير متفاوتند؟ 1) تعداد الکترون 2) عدد اتمي 3) تعداد نوترون 4) تعداد پروتون


41- کداميک از موارد زير جزء نظريه اتمي دالتون نمي باشد؟


1) اتمها غير قابل تجزيه هستند و از بين نمي روند 2) اتمهاي هر عنصر يکسان بوده و جرم يکسان دارند


3) از متصل شدن اتمهاي عناصر مختلف به هم مولکول بوجود مي آيد


4) اتمهاي عناصر گوناگون ظرفيت هاي متفاوت دارندمجموعه سوالات تستي شيمي 2
1)جنس اشعه آلفا و اشعه بتا چيست؟


1) آلفا الکترون و بتا پروتون 2) آلفا هسته هليم و بتا الکترون


3) آلفا هليم دو بارمثبت و بتا پروتون 4) آلفا امواج الکترومغناطيسي و بتا الکترون


2- اوربيتال S1در اتمهاي هيدروژن و هليم از چه نظر با هم تفاوت ندارند؟


1) اندازه شعاع 2) تراکم ابر الکتروني 3)تعداد الکترون 4) شکل ابر الکتروني


131 126 131 132


3- کداميک از اتمهاي A و B و D و E ايزوتوپ يکدگرند؟


Z Z-1 Z-1 Z+11)A,D 2) B,D 3) C,E 4) A,B


4- عدد جرمي عنصري 45 و تفاوت تعداد نوترون و پروتون ها هسته آن برابر 3 است اين عنصر در کدام دوره از جدول تناوبي جاي دارد؟ 1) دوم 2) پنجم 3) سوم 4) چهارم


5- اگر اتم X هم رديف اتمي با آرايش الکتروني S4 و هم ستون اتمي باآرايش الکتروني P2باشد اتم X چيست؟


1)AL 2) As 3) Ga 4) P


13 32 31 15


6- اگر آخرين تراز انرژي اتم يک عنصر P24باشد عنصر به کدام گروه و تناوب تعلق دارد؟


1) گروه 14 تناوب 2 2) گروه 2 تناوب 4 3) گروه 14 تناوب 4 4) گروه 6 تناوب 2


7- کدام عدد اتمي به عنصري مربوط است که تعداد الکترونهاي آخرين لايه آن بيشتر است؟


1) 13 2) 14 3) 15 4) 19


8- عنصر ژرمانيم با عدد اتمي 32 با کدام عنصر هم گروه است؟


1)AL 2) Cl 3) S 4) Si


13 17 16 14


9- عدد جرمي عنصري 32 است اگر تعداد پروتونو نوترون آن برابر باشد عدد اتمي آن کدام است؟


1) 16 2) 32 3) 15 4) 17 17


10- Cl داراي دو ايزوتوپ است که عدد جرمي آنها 35 و 37 مي باشد ايزوتوپ سنگين چند نوترون دارد؟


1) 17 2) 20 3) 18 4) 37 +2


11- يون M در لايه M خود 8 الکترون دارد عدد اتمي عنصر M کدام است؟ 1) 16 2) 12 3) 20 4) 8


12- کدام يک از مدل هاي اتمي زير طرح کامل تري را براي ساختار اتم و آرايش الکتروني آن ارائه مي دهد؟


1) لايه الکتروني 2) سطح مرزي 3) تراز انرژي 4) اوربيتال اتمي


3- در مدل اتمي بور ، در مداري که با n = 4 مشخص مي شود و حد اکثر چه تعداد الکترون به دور هسته در حال گردش است؟


1) 2 2) 8 3) 18 4) 32


14- کدام مطلب در مورد تراز انرژي <span dir="LTRسوالات تشريحي وتستي بخش 4 پيوند کووالانسي1-رسانايي الکتريکي بسيار کم آب خالص نشان دهندة چيست؟


2-پيوند کووالانسي چگونه تشکيل مي شود؟


3-چرا وقتي بين دو اتم هيدروژن بوجود مي آيد انرژي آزاد مي شود؟


4-پيوند کووالانسي قطبي و غير قطبي را تعريف کنيد.


5-ساختار لوويس را تعريف کرده وبراي هر يک از گونه هاي زير آن را رسم کنيد.


1) lcl 2) AsF 3) PF 4) BrF


6-پيوند هاي قطبي و غير قطبي را درپيوند هاي زير مشخص کنيد. 1) Cl_Cl 2) H_Cl


7_در هر يک ازپيوند هاي زير راستا و جهت قطبيت پيوند چگونه است؟ 1) l_Cl 2) S_O


8_کدام يک از پيوندهاي زير قطبي تر است؟ 1) O_F 2) S_F


9_شکل هندسي مولکول COو SO را باتوجه به ساختار لوويس آن تعيين کنيد.


10-شکل هندسي مولکول CH را تعيين کنيد.


11_چرا زاوية پيوند در مورد SO به جاي 120 درجه برابر 5/119 درجه مي باشد؟


12-شکل هندسي مولکولهاي NH و H O را پيش بيني کنيد.


13_پيوند هاي هيدروژني چه هنگامي تشکيلمي شوند؟


14_شکل فضايي مولکول هاي زير را پيش بيني کنيد. 1) PF 2) COCl


15-فرمول تجربي يا فرمول مولکولي کداميک تصوير بهتر از مولکول در اختيار مي گذارد؟

 


تست شيمي (2) فصل دوم خواص تناوبي عنصرها


1 – اگر آخرين تراز انرژي اتم يک عنصر 2P4 باشد عنصر به کدام گروه و تناوب تعلق دارد ؟


1) 14 و 2 2 ) 2 و 4 3 ) 14 و 4 4 ) 6 و 2


2 – کدام دسته سه تائي از عنصرها در يک دوره جدول تناوبي قرار دارند ؟


35Br , 23V , 19K (2 24Cr , 19K , 18Ar (1


16S , 12Mg ,8O (4 19K , 11Na , 3Li (3


3 – عنصر ژرمانيم با عدد اتمي 32 با کدام عنصر هم گروه است ؟


14Si (4 16S (3 17Cl (2 13Al (1


4 – اگر عنصري به دوره چهارم وگروه 11 تعلق داشته باشد آرايش الکتروني اتم آن به کدام گزينه ختم مي شود ؟


4S2,4P6 ,4d1 (4 4S2 , 3d9 (3 3d1 , 4S2 , 4P6 (2 3d10 , 4S1 (1


5 – در مورد عنصري که عدد اتمي 21 دارد کدام گزينه درست است ؟


1 ) آخرين لايه آن سه الکتروني است 2 ) آخرين لايه آن يک الکتروني است


3 ) آخرين الکترونآن در d3 وارد مي شود 4 ) از دسته لانتانيدها است


6- اختلاف تعداد عناصري که در دوره چهارم داراي تراز d کامل با تعداد عناصري که در اين دوره داراي آرايش الکتروني S4 مي باشد کدام است؟ 1) 8 2) 6 3)10 4)5


7- عنصري از جدول تناوبي که تعداد الکترونهاي لايه اصلي M آن دو برابر تعداد الکترونهاي لايه اصلي N آن است در کدام گروه از جدول تناوبي قرار دارد؟ 1) 11 2) 3 3) 1 4) 13


8- اگر آرايش الکتروني A دو بار منفي و D دوبار مثبت به P6 3 ختم شود کدام مطلب درست است؟


1) اتم D به دوره چهارم و اتم A به دوره سوم تعلق دارد. 2) اتم A به گروه چهارم و اتم D به گروه دوم تعلق دارد.


3) D اتم عنصر واسطه و A اتم عنصر اصلي است. 4) تفاوت تعداد الکترونهاي A و D برابر 12 است.


9- لانتانيدها در ........ و اکتنيدها در .......... جدول تناوبي قرار گرفته اند؟


1) تناوب ششم گروه 3 – تناوب هفتم گروه 3 2) تناوب ششم گروه 3 – تناوب هفتم گروه 11


3) تناوب هشتم گروه 11- تناوب ششم گروه 11 4) تناوب هفتم گروه 3 – تناوب ششم گروه 3


10- لايه اصلي چهارم گنجايش چند الکترون را دارد و در عناصر تناوب چهارم حداکثر چند الکترون در اين لايه وارد مي شود ؟


1) 32 و 16 2) 32 و 32 3) 18 و 8 4) 32 و 8


11- کدام گفته زير در مورد فلزات قليائي درست نيست؟


1) حتي با آب سرد به سرعت واکنش مي دهند. 2) آرايش الکتروني آخرين لايه آنها nS1


3) تفاوت اندازه شعاع اتمي و يوني آنها زياد است 4) با افزايش عدد اتمي دماي ذوب آنها افزايش مي يابد


12- کلسيم(Ca20) نسبت به پتاسيم (K19) ..........


1) اتمهاي بزرگتري دارد 2) چگالي کمتري دارد 3) آسانتر واکنش مي دهد 4) شعاع اتمي کوچکتري دارد


13- در اتم عناصر دوره پنجم جدول تناوبي کدام دسته از ترازهاي فرعي زير در حال پرشدن هستند؟


1) 5S,5P,5d,5f 2) 4d,5S,5P,5d 3) 5S,5P,5d 4) 5S,4d,5P


14- عنصر A در گروه يک و در تناوب سوم و عنصر B در گروه 13 و در تناوب 4 قرار دارد . اختلاف عده پروتونهاي اين دو عنصر کدام است؟ 4) 25 3) 15 2)20 1)10


15- در جدول تناوبي چند عنصر شبه فلز با عدد اتمي کمتر از 30 وجود دارد و تناوب چهارم چند شبه فلز دارد؟


4) 1,3 3) 2, 4 2) 2,3 1) 2,2


16- هر اتم عنصر شماره ........ با سه اتم هيدروژن تشکيل يک مولکول مي دهد؟ 4) 32 3) 15 2) 17 1) 16


17- عنصري که تعداد الکترون در ترازهايS4 و P4آن در حالت عادي برابر است در کدام گروه از جدول تناوبي قرار دارد و عدد اتمي آن کدام است؟ 4) 22,14 3) 22,12 2 ) 32,14 1) 32,12


18- تنها عنصر شبه فلز مربوط به تناوب دوم جدول تناوبي به کدام گروه تعلق دارد ؟ 4) 15 3) 14 2) 13 1) 2


19- چند عنصر در جدول تناوبي وجود دارد که در حالت پايه تراز P در لايه ظرفيت اتم آن نيمه پر مي باشد؟


4)16 3) 7 2) 6 1) 5


20- عنصري در گروه 14 و دوره 5 قرار دارد عدد اتمي آن کدام است؟ 4)33 3) 50 2) 40 1)64


21- آرايش الکتروني لايه ظرفيت اتم عنصري در حالت بر انگيخته 3S 3P 3d است اين عنصر به کدام دوره و گروه جدول تناوبي تعلق دارد؟ 4)11,4 3) 15,4 2) 11,3 1) 15,3


22- در گروه فلزات قليائي همگام با زياد شدن عدد اتمي انرژي نخستين يونش کم مي شود زيرا در اين جهت


1) الکترونگاتيوي کم مي شود 2) تعداد پروتونها زياد مي شود 3) شعاع اتمي کم مي شود 4) تعداد لايه هاي الکتروني زياد مي شود


3- کداميک از 4 مورد زير عدد اتمي لانتانيدها مي باشد؟


4) 47 3) 65 2) 103 1) 89


4- گروه 15 از جدول تناوبي شامل .......... عنصر و ........... نافلز است. 4) 2,6 3) 3,5 2) 4,6 1) 2,5


25- مندليف در برخي موارد براي نجات جدول تناوبي از فروپاشي کدام اصل را ناديده گرفته است؟


1) تشابه خواص فيزيکي در يک گروه 2) تشابه خواص شيميائي در يک گروه


3) تشابه خواص شيميائي در يک دوره تناوب 4) افزايش تدريجي جرم اتمي


26- در آرايش عادي الکتروني عنصري تعداد الکترونهاي ترازهاي d3 و P3 برابر است. کدام گزينه درباره اين عنصر درست است؟


1) در تناوب سوم قرار دارد 2) در لايه ظرفيت اتم آن 4 اوربيتال نيمه پر وجود دارد


3) به گروه 6 تعلق دارد 4) به گروه 15 تعلق دارد


27- يونهاي A يک بار مثبت و B دو بار مثبت و D دو بار منفي و E يک بار منفي آرايش الکتروني گاز نجيب Ar18 را دارند . شعاع کدام يون کوچکتر است؟ 1) A يک بار مثبت 2) B دو بار مثبت 3) D دو بار منفي 4) E يک بار منفي28- کدام دسته از عناصر زير همگي پرتوزا مي باشند؟


1) لانتانيدها 2) اکتنيدها 3) فلزهاي قليائي 4) فلزهاي قليائي خاکي

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱ آبان۱۳۸۷ساعت   توسط مهدی عسگری