نمونه سوالات شیمی فصل اول - شیمی سوم

 

1-:برای تهیه 2/1 مول گاز اکسیزن چند گرم پتاسیم کلرات تجزیه کنیم ؟

 

2-1/8 گرم آلومینیوم راداخل محلول سولفوریک رقیق می ریزیم چنانچه تمام ان حل شود چند گرم گاز هیدروزن تولید می شود؟

 

3-برای تهیه 6/9 گرم مس به چه مقدار آلو میمیوم احتیاج داریم تا داخل محلول کات کبود بریزیم/

 

4-برای تهیه 60 گرم برم از محلول پتاسیم برمید به چند گرم گاز کلر احتیاج داریم؟

 

5-برای تهیه 6 مول منیزیم هیدروکسید به صورت محلول چند گرم منیزیم را با آب داغ حل کنیم؟

 

6-برای تهیه     1۰۲۲  * 022/6 مولکول گاز اکسیزن به چند گرم منیزیم کلرات احتیاج داریم؟

 

7- بر اثر انحلال 05/0 مول فسفر پنج اکسید چند گرم فسفریک اسید به صورت محلول تولید می شود؟

 

8-06/62% کربن& 34/10% هیدروزن در ترکیب اسید آلی وجود دارد .فرمول تجربی و مولکولی آن را بنویسید ؟

 

9-75/36 گرم پتاسیم کلرات را حرارت دادیم چند لیتر گاز اکسیزن تولید می شود چنانکه چگالی گاز اکسیزن 63/1 گرم بر لیتر باشد ؟

 

10- 8/16 گرم جوش شیرین را بطور کامل تجزیه می کنیم . اگر چگالی گاز کربن دی اکسید 4/1 گرم بر لیتر باشد. چند میلی لیتر کربن دی اکسید تولید می شود؟

 

11- بر اثر حرارت دادن 12 گرم سنگ آهک 4/4 گرم گاز کربن دی اکسید تولید شده است. درصد خلوص سنگ آهک را بدست آورید ؟

 

12-بر اثر حرارت دادن 12 گرم سنگ اهک با خلوص 80% چند میلی لیتر گاز کربن دی اکسید به چگالی 4/1 گرم بر لیتر بدست می آید ؟

 

13- 3 لیتر گاز تیتروزن با چه حجمی از گاز اکسیزن با خلوص 80% بطور کامل بسوزد و گاز دی نیتروزن پنتا اکسید را تولید کند؟

 

14- برای تهیه 6/5 لیتر آمونیاک چه مقدار گاز ازت با خلوص 80% با مقدار کافی هیدروزن تر کیب کنیم؟

 

15- برای تهیه 6/5 لیتر گاز اکسیزن در شرایط استاندارد به چند گرم پتاسیم کلرات با خلوص 80% احتیاج داریم؟

 

16-2/14 گرم گاز کلر را با چند میلی لیتر گاز اکسیزن با خلوص 90% با بیشترین عدد اکسایش می توانیم بسوزانیم ؟

 

17- 2/5 گرم بلور ید ناخالص را با اکسیزن ترکیب کردیم  اگر مقدار اکسیزن مصرف شده در شرایط استاندارد 373/0 لیتر گاز اکسیزن مصرف شده است در صد خلوص ید را بدست آورید؟

 

18- 5 گرم گوگرد ناخالص را بطور کامل می سوزانیم در صورتی که درصد خلوص گوگرد 60% باشد مقدار گاز اکسیزن مصرف شده رابر حسب سی سی در شرایط استاندارد بدست اورید؟

19- 6/5 لیتر گاز گوگرد تیری اکسید چند گرم است؟

 

 20- 112  میلی لیتر گاز کلر 7 اکسید در شرایط استاندارد چند گرم است؟

 

21-  2/14 گرم گاز کلر در شرایط استاندارد چند لیتر است؟

 

22- بر اثر انحلال 9/6 گرم فلز سدیم در آب سرد چند لیتر گاز هیدروزن در شرایط استاندارد متصاعد می شود ؟

 

23- 4/6 گرم گوگرد را می سوزانیم و تولید گوگرد دی اکسید در شرایط استاندارد می شود حجم آن را به دست اورید؟

 

24-6/5گاز تیری اکسید گوگرد را در اب حل می کنیم چند گرم سولفوریک اسید تولید می شود ؟

 

25-12 لیتر گاز فسفر 5 اکسید را در شرایط استاندارد را در آب حل می کنیم . در صورتی که جرم فسفریک اسید تولید شده. 5/24 گرم باشد درصد خلوص گاز فسفر 5 اکسید را به دست آورید ؟

 

26- 112 میلی لیتر گاز نیتروزن 5 اکسید را در شرایط استاندارد در آب حل می کنیم جرم نیتریک اسید تولید شده را بدست آورید ؟

 

27-6/1 گرم سود سوز آور رادر اب حل می کنیم و حجم محلول را به 100 میلی لیتر می رسانیم غلظت معمولی و مولی آن را بدست آورید ؟

 

28- 6/4 گرم سدیم را در اب می اندازیم محلول سود تشکیل می شود اگر حجم محلول 100 میلی لیتر باشد غلظت معمولی و مولاریته آن را بدست آورید؟

 

29- 6/5 لیتر گاز فسفر 5 اکسید را در آب حل می کنیم در شرایط استاندارد اگر حجم محلول فسفریک اسید را به 250 سی سی برسانیم مولاریته محلول اسید را بدست آورید؟

 

30- 100 میلی لیتر محلول 5/0 مولار سولفوریک اسید با چند گرم سود سوز آور خنثی می شود ؟

 

31- برای تهیه 200 میلی تر محلول 45/0 مولار سولفوریک اسید چند مول از این اسید لازم است؟

 

32- در250 میلی لیتر محلول منیزیم نیترات 40 گرم  منیزیم نیترات وجود دارد غلظت معمولی این محلول را محاسبه کنید؟

 

33-برای تهیه 200 میلی لیتر محلول رقیق 25/0مولار پتاس با استفاده از محلول غلیظ پتاس 5 مولار چند میلی لیتر از محلول غلیظ پتاس را با چند میلی لیتر آب مقطر باید رقیق نماییم ؟

 

34- بر روی 25 میلی لیتر محلول سدیم هیدروکسید با غلظت 2/0 مول بر لیتر 75 آب می افزاییم . غلظت مولی محلول رقیق شده چقدر است؟

 

35-56 میلی لیتر گاز هیدروزن کلرید در شرایط استاندارد و حجم محلول را به 100 میلی لیتر می رسانیم مولاریته محلول هیدروکلریک اسید را به دست آورید؟

36-در واکنش زیر از گرم کردن 5/1 سدیم هیدروزن کربنات چند میلی لیتر گاز کربن دی اکسید آزاد می شود؟

 

        2NaHCO(S)------------àH O(g)  +NaCO(s)   +CO(g)

                                            3                               2                      2        3                     2

37- چند گرم پتاسیم کلرات ناخالص با در صد خلوص 80% برای تهیه 6/5 لیترگاز ا کسیزن در شرایط استاندارد برای تهیه6/5لیترگاز اکسیزن در شرایط  استاندارد موردنیاز می باشد؟

 

38-برای تهیه 250 میلی لیترسود 2/0مولار چند گرم سدیم هیدروکسید80%لازم است ؟   

  

 

39-غلظت نیتریک ا سید70%خالص به جرم حجمی 2/1گرم بر لیتر چه مقدار است ؟

 

40-در اثر واکنش 7/9 گرم ید با 5/2 گرم روی واکنش دهنده محدود کننده را و مقدار فراورده آن چند گرم است ؟  

+ نوشته شده در  دوشنبه ۶ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت   توسط مهدی عسگری   |